Home Site Map

CARNET TIRΕκτελωνισμοί απο Πτυχιούχους Εκτελωνιστές

                    

     
 

Up
ΤΟ BLOGG ΜΑΣ
Our Office via Google Map
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΤηλεφωνήστε
ή
Γράψτε μας

Βρίσκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά
τσαμαδού 38

Α.Κ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο.Ε

Αλέξανδρος Κουρτέσης

Τηλέφωνα/ Phone  :
  6977-636709  
 
210-4005657
 
210-4005656

       
         
info@ektelonismos.com

kourtesisa@hotmail.com 


Μεταφορές

 

 Τελευταία ανανέωση    07/11/2023   

GEOGRAPHICAL POSITION

The port of Piraeus is located on the E central Greece, in Attica, on the Saronic Gulf; part of Greater Athens. It is the port of Athens and the

 chief port in Greece. A commercial center, Piraeus has shipyards and industries that manufacture chemicals, textiles, and machinery.

Latitude: 37° 57' N Longitude: 23° 38' E
Time zone: Greenwich
+ 2 UNCTAD
Locode: GR PIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι είναι το TIR;

Το καθεστώς διαμετακόμισης TIR («Transports Internationaux Routiers» — Διεθνείς Οδικές Μεταφορές) . Βασίζεται στην τελωνειακή σύμβαση περί διεθνών μεταφορών εμπορευμάτων υπό την κάλυψη δελτίων TIR (σύμβαση TIR, 1975). που σήμερα αριθμεί 64 συμβαλλόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΚ. Τα εμπορεύματα μπορούν μεταφερόμενα υπό την κάλυψη δελτίου TIR να διέρχονται από το έδαφος οιουδήποτε αριθμού συμβαλλομένων μερών, ένα από τα οποία πρέπει απαραίτητα να μην είναι κράτος μέλος της ΕΚ.

Το καθεστώς TIR βασίζεται στο «δελτίο TIR» που χρησιμεύει και ως τελωνειακή δήλωση και ως εγγύηση. Τυπώνεται και διανέμεται από τη Διεθνή Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU) και εκδίδεται σε χρήστες από τους εθνικούς εγγυοδοτικούς οργανισμούς που έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις αρμόδιες αρχές (συνήθως τελωνειακές) κάθε συμβαλλόμενου μέρους.

!! Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο σύστημα TIR

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ

1. Ο κανονισμός συγκεντρώνει σε ένα μοναδικό κείμενο τις διατάξεις αίτησης του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα. Στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού, που αφορά τη διαμετακόμιση, το κεφάλαιο 9 ( άρθρα 451 ως 461) τίθεται τέλος στις διατάξεις που εφαρμόζονται στις πραγματοποιημένες με τη διαδικασία TIR ή ATA μεταφορές.

2. Σε περίπτωση που η μεταφορά ή η διαμετακόμιση ενός εμπορεύματος στο εσωτερικό της Κοινότητας εκτελείται υπό το καθεστώς της σύμβασης TIR ή της σύμβασης ΑΤΑ, η Κοινότητα θεωρείται, για τους σκοπούς της μεταφοράς ή της διαμετακόμισης, ενιαίο έδαφος.

3. Ορισμός των όρων "τελωνείο διέλευσης" και "διαμετακόμιση".

4. Σε περίπτωση που η μεταφορά από ένα σημείο της Κοινότητας σε άλλο εκτελείται με τμηματική διέλευση από το έδαφος τρίτης χώρας, οι έλεγχοι και οι διατυπώσεις που εμπεριέχονται στα καθεστώτα TIR και ΑΤΑ εφαρμόζονται στα σημεία στα οποία η μεταφορά εγκαταλείπει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και από τα οποία εισέρχεται εκ νέου σ' αυτό.

5. Όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης TIR σε περίπτωση που μία αποστολή εισέρχεται ή αρχίζει στο έδαφος της Κοινότητας, η εγγυήτρια ένωση καθίσταται ή είναι υπεύθυνη έναντι των αρχών κάθε κράτους μέλους από το έδαφος του οποίου διέρχεται η αποστολή TIR, μέχρις ότου εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ή μέχρι το τελωνείο προορισμού που βρίσκεται στο έδαφος αυτό.

6. Τα εμπορεύματα που κυκλοφορούν στο έδαφος της Κοινότητας βάσει δελτίων TIR ή ΑΤΑ θεωρούνται ως μη κοινοτικά εμπορεύματα, εκτός αν αποδειχθεί ότι αυτά έχουν κοινοτικό χαρακτήρα.

7. Όσον αφορά τις παραβάσεις ή τις παρατυπίες οι οποίες διαπράττονται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς που εκτελείται βάσει δελτίου TIR ή δελτίου ΑΤΑ σε κάποιο κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος θεωρείται αρμόδιο για την επιβολή τυχόν επιβαρύνσεων ή κυρώσεων. Σε περίπτωση που είναι αδύνατο να προσδιοριστεί το έδαφος στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση ή η παρατυπία, θεωρείται ότι (η εν λόγω παράβαση ή παρατυπία) διαπράχθηκε στο κράτος μέλος όπου αυτή διαπιστώθηκε, εκτός αν αποδειχτεί το αντίθετο.

8. Οι διαπιστώσεις που γίνονται από τις αρμόδιες αρχές των διαφόρων κρατών μελών στα πλαίσια της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού έχουν όλες την ίδια αποδεικτική ισχύ. Οι αρχές των κρατών μελών κοινοποιούν μεταξύ τους, αν κριθεί αναγκαίο, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις αποστολές TIR ή ΑΤΑ, καθώς και όλες τις παραβάσεις και τις παρατυπίες που έχουν διαπιστωθεί.

9. Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι δυνατό να εξεταστεί από την Επιτροπή του Τελωνειακού Κώδικα , που προβλέπεται στο άρθρο 247 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/90 του Συμβουλίου. Η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες διατάξεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, μετά από διαβουλεύσεις με την εν λόγω επιτροπή.

  Ηλεκτρονική καταγραφή φορτηγών και εμπορευμάτων στα Τελωνεία

  • Σε ισχύ από 1/1/09 το ΝΕΟ Διακρατικό Σύστημα Διαμετακόμισης NCTS/TIR και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των δεδομένων του δελτίου TIR.
  • Ηλεκτρονική καταγραφή των φορτηγών, εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβωτίων θα διενεργείται από 1ης Ιανουαρίου 2009 στα τελωνεία, παράλληλα με την προσκόμιση σε αυτά των δελτίων TIR.
  • Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή των δεδομένων δελτίου TIR, μετά την πλήρη εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος NCTS/TIR από την ίδια ημερομηνία, καθίσταται υποχρεωτική και εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν συμμετέχουν δηλαδή οι χώρες ΕΖΕΣ (οι οποίες συμμετέχουν στην Κοινή Διαμετακόμιση και εφαρμόζουν το NCTS) ούτε οι τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενες στη Σύμβαση TIR (NCTS = Νέο Διακρατικό Σύστημα Διαμετακόμισης).
  • Σε σχετική εγκύκλιο του Yπουργείου Οικονομικών (Αρ.Πρ. Τ. 5566 / 94 / Β0019) αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:΄
  • «Μετά την εφαρμογή, εκ μέρους των τελωνείων προορισμού / εξόδου, της μηχανογράφησης του καθεστώτος TIR μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος NCTS, από 1ης Δεκεμβρίου 2008, η Ελλάδα θα συμμετέχει πλέον στην πιλοτική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως "πιλοτικό" κράτος μέλος και θα εφαρμόζεται πλήρως η μηχανογράφηση του καθεστώτος TIR μέσω του NCTS εκ μέρους όλων των τελωνείων (αναχώρησης / εισόδου και προορισμού / εξόδου) για το καθεστώς TIR.
    (Μεταφορά απο το περιοδικό "Τροχοί Και TIR")
  • ΕΔΩ  Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΟΠΩΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

!! Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο σύστημα TIR

Μεταφορά απο το περιοδικό "Τροχοί Και TIR"

 

 

Exporters Dictionary ] ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ] EUR1 ] Certificate of Origin ] ATR1 ] [ CARNET TIR ] Certificate T5 ] CMR ] T2L ] Π.Φυτοϋγείας Phytosanitary ]

Send mail to info@ektelonismos.com , kourtesisa@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - CUSTOM BROKER AGENCY , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ
CONTACT US A.Kourtesis
Telef:Mobil: 6977-636709, 210-4005657 -210-4005656 Last modified: 07-Νοε-2023