Home Site Map

Exporters DictionaryΕκτελωνισμοί απο Πτυχιούχους Εκτελωνιστές

                    

     
 

Up
ΤΟ BLOGG ΜΑΣ
Our Office via Google Map
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΤηλεφωνήστε
ή
Γράψτε μας

Βρίσκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά
τσαμαδού 38

Α.Κ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο.Ε

Αλέξανδρος Κουρτέσης

Τηλέφωνα:
Mobil:6977-636709  
        210-4005657
        210-4005656

                
info@ektelonismos.com
kourtesisa@hotmail.com 


Μεταφορές

 

 Τελευταία ανανέωση    05/03/2023   

GEOGRAPHICAL POSITION

The port of Piraeus is located on the E central Greece, in Attica, on the Saronic Gulf; part of Greater Athens. It is the port of Athens and the

 chief port in Greece. A commercial center, Piraeus has shipyards and industries that manufacture chemicals, textiles, and machinery.

Latitude: 37° 57' N Longitude: 23° 38' E
Time zone: Greenwich
+ 2 UNCTAD
Locode: GR PIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γλωσσάρι χρήσιμων όρων και συντομογραφιών που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο

    

Acceptance (Αποδοχή): Η Γραπτή και υπογεγραμμένη από τον αποδέκτη επί της συναλλαγματικής συμφωνία να καταβάλει το ποσόν της συναλλαγματικής σε μια καθορισμένη ημερομηνία.

Accepting Bank (τράπεζα αποδοχής): Η τράπεζα που αποδέχεται μια συναλλαγματική υπό μία ενέγγυα πίστωση.

Accepting House (Οίκος αποδοχής): Χρηματοοικονομικός οίκος (συνήθως εμπορική τράπεζα) ο οποίος εξειδικεύεται στη χρηματοδότηση του εξωτερικού εμπορίου.

Against All Risks (aar): Κατά παντός κινδύνου

ADR: Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς Οδικές μεταφορές επικινδύνων Εμπορευμάτων  

Ad Valorem (ad Val) (Κατ' αξία): Σύμφωνα με την αξία των εμπορευμάτων για την πληρωμή δασμών και ναύλων.

Advising Bank (Η κοινοποιούσα Τράπεζα): Η τράπεζα μέσω της οποίας η εκδότρια τράπεζα πληροφορεί τον δικαιούχο για το άνοιγμα της πίστωσης η οποία βρίσκεται συνήθως στην χώρα του δικαιούχου.

Air Waybill (AWB) (Αεροπορική Φορτωτική): Απόδειξη για την μεταφορά εμπορευμάτων τα οποία μεταφέρονται Αεροπορικώς.

Amendment (Τροποποίηση): Μια τροποποίηση σε μια ενέγγυα πίστωση. Η ειδοποίηση για οποιαδήποτε αλλαγή προέρχεται μάλλον από την εκδότρια τράπεζα και πρέπει να κοινοποιείται στον δικαιούχο μέσω της κοινοποιούσας τράπεζας. Οι ανέκκλητες[1] πιστώσεις μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με την συναίνεση όλων των συμβαλλομένων μερών.

Applicant (ο Αιτών): Ο Αγοραστής για λογαριασμό του οποίου εκδίδεται μία ενέγγυα πίστωση. Αναφέρεται και ως "Ανοίγων την Πίστωση".

ATA Carnet (Καρνέ ΑΤΑ): Διεθνές τελωνειακό έγγραφο για την κάλυψη προσωρινών εισαγωγών και εξαγωγών εμπορευμάτων.

Average clause (Ρήτρα Αβαρίας): Ρήτρα σε Ναυτιλιακό ασφαλιστικό συμβόλαιο που προβλέπει ότι ορισμένα είδη είναι ελεύθερα αβαρίας , εκτός αν η αβαρία είναι γενική , καθώς και άλλα είδη είναι θα είναι ελεύθερα αν η αβαρία είναι μικρότερη από ένα καθορισμένο ποσοστό.

BC - Net: Δίκτυο Επιχειρηματικής συνεργασίας για τον συντονισμό αιτήσεων συνεργασίας μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Beneficiary (Δικαιούχος): Το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται μια ενέγγυα πίστωση.

BSEC (ΟΣΕΠ): Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας (χωρών) του Ευξείνου Πόντου.

BIFA: Βρετανική Ένωση διεθνών Μεταφορών

Bill of exchange (B/E) (Συναλλαγματική): Μια γραπτή εντολή Πληρωμής.

Bill of Landing (Φορτωτική): Φορτωτικό έγγραφο που λειτουργεί ως απόδειξη παραλαβής των εμπορευμάτων, απόδειξη της σύμβασης μεταφοράς και έγγραφος τίτλος.

Bonded warehouse (Τελωνειακή αποθήκη): Χώρος υπο τελωνειακό έλεγχο για την αποθήκευση εμπορευμάτων για τα οποία δεν έχει πληρωθεί ο εισαγωγικός δασμός ή ο ΦΠΑ κατά την εισαγωγή. Ο δασμός και ο ΦΠΑ καταβάλλονται από τον εισαγωγέα όταν τα εμπορεύματα εκτελωνιστούν.

BRE: Γραφείο Προσέγγισης Επιχειρήσεων, ελεύθερο σύστημα για τον συντονισμό αιτήσεων συνεργασίας μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Bunker Adjustment Factor (Συντελεστής αναπροσαρμογής καυσίμων) BAF: Συντελεστής με βάση τον οποίον αναπροσαρμόζεται ο Ναύλος λόγω διακυμάνσεων του κόστους των καυσίμων.

Bill of Landing  (B/L): Φορτωτική

Back letter (to avoid a clause B/L or to obtain delivery without presenting B/L): Εγγυητική επιστολή (για να αποφευχθεί φορτωτική με όρους ή να παραληφθεί εμπόρευμα χωρίς φορτωτικά έγγραφα.

Carrier (Μεταφορέας): Ο Λειτουργός του μέσου μεταφοράς , δηλ η Ναυτιλιακή ή η Αεροπορική Εταιρεία

Common Custom Tariff of European Community (CCT): Κοινό Εξωτερικό δασμολόγιο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Certificate of non-receipt (Πιστοποιητικό μη παραλαβής): Πιστοποιητικό το οποίο αποστέλλεται στον μεταφορέα από τον τελικό παραλήπτη, ο οποίος επιβεβαιώνει την μη παραλαβή του όλου ή μέρους του φορτίου, για την άσκηση ασφαλιστικής απαίτησης.

CFS: Σταθμός υποδοχής Εμπορευματοκιβωτίων.

Convention for International Carriage by rail (CIM): Διεθνής Ευρωπαϊκή σύμβαση για τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

CKD: Εντελώς χτυπημένη τιμή.

Convention for International Carriage of Goods by board (CMR): Ευρωπαική σύμβαση για τις χερσαίες μεταφορές.     

C/N: Δελτίο Αποστολής

Conference Line (Ναυτιλιακή Ένωση): ¨Οργανισμός στον οποίο ένας αριθμός πλοιοκτητών προσφέρει υπηρεσίες σε μια δεδομένη θαλάσσια γραμμή με όρους οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί από τα μέλη του.

Confirming Bank (Επιβεβαιούσα Τράπεζα): = Μια τράπεζα εκτός της εκδότριας τράπεζας η οποία αναλαμβάνει την πληρωμή, αποδοχή ή διαπραγμάτευση μιας ενέγγυας πίστωσης.

Confirming House (Μεσολαβών Οίκος): Ένας εξαγωγικός οίκος ο οποίος λειτουργεί για λογαριασμό ξένων αγοραστών, επιβεβαιώνοντας παραγγελίες που έχουν ήδη δοθεί ούτως ώστε ο εξαγωγέας να μπορεί να πληρωθεί από τον μεσολαβούντα Οίκο με την αποστολή των εμπορευμάτων. Οποιαδήποτε περίοδος πίστωσης ζητείται από τον αγοραστή παρέχεται από τον μεσολαβούντα οίκο. 

Confirming House  (Μεσολαβών Οίκος): = Ένας εξαγωγικός οίκος ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό ξένων αγοραστών, επιβεβαιώνοντας παραγγελίες που έχουν ήδη δοθεί ούτως ώστε ο εξαγωγέας να μπορεί να πληρωθεί από τον μεσολαβούντα οίκο με την αποστολή των εμπορευμάτων. Οποιαδήποτε περίοδος πίστωσης ζητείτε από τον αγοραστή παρέχεται από τον μεσολαβούντα οίκο.

Dept: = Χρέος

a)    Consolidated d…. = Πάγιο

b)    Floating d…= Κυμαινόμενο

c)    D…collection for realization of pledged property = Είσπραξη οφειλής με εκποίηση ενέχυρου.

d)    D…enforcement: = Δικαστική αξίωση οφειλής

On Deck = Επί του καταστρώματος

Under Deck = Κάτω από το κατάστρωμα.

(to) defraud: = Εξαπατώ υπεξαιρώ

Defendant: = Εναγόμενος

Del credere: = Ασφαλιστικά ρήτρα

Demurrage  (charges): = Σταλίες

Disbursements: = Πληρωμές σε μετρητά

(to) dishonur: = Αθετώ

Dockage: = Δικαίωμα χρήσης προβλήτας

Dues: = Δασμοί, Δικαίωμα

Duty, (pi) duties  (customs): = Δικαίωμα, Δασμοί

a)    d… free: =  Ελεύθερο δασμών

b)    dpaid: = Εκτελωνισμένο

c)    ds on buyer's account: = Οι δασμοί βαρύνουν τον αγοραστή

Dead Freight: = (Νεκρός Ναύλος) Ναύλος που καταβάλλεται για χώρο του πλοίου που κρατήθηκε από τον φορτωτή αλλά έμεινε κενός.

Delivery Order: (Διατακτική) = Έγγραφο το οποίο επιτρέπει την παράδοση σε ένα κατονομαζόμενο πρόσωπο των εμπορευμάτων που βρίσκονται στην κατοχή ενός τρίτου.

Discount (Προεξόφληση) = Η αγορά από μια τράπεζα ή έναν χρηματοοικονομικό οίκο μιας συναλλαγματικής στην ονομαστική τους αξία μείον τους τόκους.

Discount Market (Προεξοφλητική αγορά) = Αγορά για την προεξόφληση συναλλαγματικών.

D/P = Πληρωμή μετά την κατάθεση των εγγράφων.

Draft = Συναλλαγματική

Drawee  = (Αποδέκτης) Το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται η μια συναλλαγματική και το οποίο αναμένεται να την αποδεχθεί ή και να την πληρώσει.

Drawer = (Εκδότης) Το πρόσωπο που εκδίδει μια συναλλαγματική.

D/S: = Ημέρες μετά την εμφάνιση.

Dunnage: = (Υλικά σταθεροποίησης) Καδρόνια, σχοινιά, σφήνες, κλπ τα οποία χρησιμοποιούνται για την σταθεροποίηση του φορτίου.

Endorsee: = Δικαιούχος από οπισθογράφηση, εκδοχέας.

Endorser: = Οπισθογράφος.

Enforcement: = Εκτέλεση (δικαστικής απόφασης)

Excisable = φορολογητέος

Excise = Φόρος εσωτερικής κατανάλωσης

ECSI = Οδηγίες αποστολής εξαγωγικών φορτίων, οι οποίες δίδονται από τον αποστολέα στον μεταφορέα.

ECU = Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα.

EDI = Ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων ή δεδομένων

EEA = Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή, η οποία δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή ένωση  και τις χώρες της EFTA πλην της Ελβετίας.

EU = Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΛΟΤ = Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

EFTA = Ευρωπαϊκή Ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, τα μέρη της οποίας είναι η Ισλανδία , το Λιχνενστάιν  , η Νορβηγία , και η Ελβετία.

EMS = Ευρωπαίο Νομισματικό Σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο έχει σαν σκοπό την σταθεροποίηση των τιμών συναλλάγματος μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών.

ERM = Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Είναι ένα όργανο για την σύνδεση των νομισμάτων του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος μέσω της κεντρικής ισοτιμίας η οποία συνοδεύεται από περιθώριο διακυμάνσεων.

Fees (duties) = Τέλη

Forgery = Πλαστογραφία

Forwarder = Πράκτορας φόρτωσης

a)    F…'s receipt = απόδειξη πράκτορα φόρτωσης

(to) fulfill (conditions) = Τηρώ (τους κανόνες)

Factoring company (Εταιρεία factoring) = Εταιρεία η οποία χειρίζεται τους εισπρακτέους λογαριασμούς και διενεργεί εισπράξεις για λογαριασμό ενός εξαγωγέα

FAK = Ενιαίος Ναύλος

FCL = Πλήρες container από έναν φορτωτή. Συμφωνία σύμφωνα με την οποία ο φορτωτής χρησιμοποιεί όλο τον χώρο ενός container.

FIATA = Διεθνής συνομοσπονδία διαμεταφορέων, συγγενής προς την IATA.

FIO = Ελεύθερο μέσα και έξω. Η φόρτωση και η εκφόρτωση δεν επιβαρύνουν τον μεταφορέα.

Forwarder's bill of Landing = Φορτωτική του διαμεταφορέα, που εκδίδεται από μια μεταφορική εταιρεία και καλύπτει έναν αριθμό φορτίων.

FCR (Forwarder's certificate receipt) = Απόδειξη παραλαβής εταιρείας μεταφορών . Έγγραφο το οποίο εκδίδεται από μία μεταφορική εταιρεία και το οποίο αποδεικνύει την παραλαβή των εμπορευμάτων.

Forwarder's Certificate of shipment = Πιστοποιητικό αποστολής μεταφορικής Εταιρείας. Έγγραφο το οποίο εκδίδεται από μία μεταφορική εταιρεία με το οποίο πιστοποιείται ότι τα εμπορεύματα έχουν φορτωθεί σε ένα συγκεκριμένο πλοίο ή μέσον μεταφοράς.

Forwarder's delivery order = Εντολή παράδοσης της μεταφορικής εταιρείας. Έγγραφο το οποίο εκδίδεται από μία μεταφορική εταιρεία με το οποίο εξουσιοδοτείται το αναφερόμενο μέρος να παραδώσει το φορτίο σε κάποιον τρίτο, άλλο από τον παραλήπτη, ο οποίος αναφέρεται στο δελτίο αποστολής.

Freely negotiable credit = Ελεύθερα διαπραγματεύσιμη πίστωση. Μία ενέγκυα πίστωση σύμφωνα με την οποία τα έγγραφα ή οι συναλλαγματικές μπορούν να είναι διαπραγματεύσιμα σε οποιαδήποτε τράπεζα.

GATT = Γενική Συμφωνία Δασμών και εμπορίου.

General Average (Γενική Αβαρία) = Οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που θα μπορούσε να προκληθεί σκόπιμα από τον Πλοίαρχο ή από άλλο αρμόδιο σε περίπτωση κινδύνου , με σκοπό την διάσωση του πλοίου του πληρώματος , των επιβατών ή του συνόλου του φορτίου . Η απώλεια αυτή καλύπτεται με ανάλογη συνεισφορά όλων των μερών ,των οποίων τα συμφέροντα διασώθηκαν.

Groupage (Ομαδοποίηση) = Ομαδοποίηση ενός αριθμού μικρών φορτίων σε φορτίο που καλύπτει τον χώρο ενός container

General Average (g/a) = Γενική αβαρία

GCG (General Cargo Rates) = Τιμολόγιο ναύλου γενικού φορτίου

Holder = Κομιστής, κάτοχος

Hull Insurance  = Ασφάλιση Σκάφους

Hague Rules = (Κανόνες της Χάγης) Διεθνής σύμβαση θαλασσίων μεταφορών του 1924,ηοποία ρυθμίζει τις θαλάσσιες μεταφορές (Δηλ υποχρεώσεις και δικαιώματα πλοιοκτήτη και ναυλωτή)

Hague - Visby Rules = Αναθεώρηση των κανόνων της Χάγης ,η οποία έγινε το 1968

Hamburg Rules (Κανόνες του Αμβούργου) = Αναθεώρηση των κανόνων της Χάγης , η οποία έγινε το 1978 από τον Οργανισμό του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη.

HAWB = Αεροπορική φορτωτική η οποία εκδίδεται από έναν Αεροπορικό διαμεταφορέα

High Storage Factor (Υψηλός συντελεστής Στοιβασίας) = Φορτίο το οποίο έχει μεγάλη αναλογία όγκου σε σχέση με το βάρος του

HS = Εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης εμπορευμάτων ,το οποίο έχει υιοθετηθεί από το συμβούλιο τελωνειακής συνεργασίας

Injunction = Δικαστική Απόφαση

a)    interimI = Προσωρινά μέτρα , Ασφαλιστικά μέτρα

Island Waterway = Εσωτερική Ναυσιπλοία

a)    IWbill of landing = Φορτωτική εσωτερικής Ναυσιπλοίας

b)    IWConsignment = Σημείωμα παραλαβής εσωτερικής ναυσιπλοίας

Insolvency = Αφερεγγυότητα

Installment = Δόση

a)    Payment by installment = Πληρωμή με δόσεις

b)    Shipment by Installment = Μερική φόρτωση

LayDays = Ημέρες Σταλιών (καθυστερήσεων στην εκτέλεση)

Lien = Προνόμιο, Υποθήκη

a)    Maritime L… = Ναυτικό Προνόμιο

LSD (Landing Storage Delivery) = Εκφόρτωση, Αποθήκευση, Παράδοση

LCL Περιεχόμενο = (Ποσότητα Εμπορεύματος) που δεν καλύπτει τον χώρο ενός container. Ένα δέμα εμπορευμάτων πολύ μικρό για να καλύψει τον χώρο ενός container ,το οποίο ομαδοποιείται με άλλα ανάλογα φορτία με τον ίδιο προορισμό

Letter of Credit (L/C) = Πιστωτική επιστολή

Letter of Hypothecation = Τραπεζικό Έγγραφο περιγράφον τους όρους υπο τους οποίους θα εκτελεσθούν διεθνείς συναλλαγές για λογαριασμό του εξαγωγέα, ο οποίος έχει δώσει στην τράπεζα του κάποιες εμπράγματες ασφάλειες

Letter of Indemnity (Επιστολή ευθύνης) = Επιστολή την οποία αποστέλλει ο κατασκευαστής με την οποία εγγυάται κάθε απώλεια ή απαίτηση που μπορεί να προκύψει λόγω μη αποστολής των εμπορευμάτων ακριβώς ποσοτικά και σε καλή κατάσταση. Επίσης μία επιστολή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να επιτραπεί στον παραλήπτη να παραλάβει τά εμπορεύματα χωρίς παράδοση της φορτωτικής ή για την αποζημίωση μιας τράπεζας λόγω ασυμφωνίας εγγράφων.

Letter of no objection (Επιστολή μη αντίρρησης) = Επιστολή ή πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από έναν εγχώριο κατασκευαστή με το οποίο δηλώνει προς έναν εξαγωγέα ότι δεν έχει αντίρρηση να εισάγει ο τελευταίος προϊόντα όμοια με τα δικά του

Mortgage = Υποθήκη

Manifest = (Δηλωτικό Πλοίου) Κατάλογος των εμπορευμάτων που βρίσκονται πάνω στο πλοίο.

Maturity (Ωριμότητα) = Η ημερομηνία κατά την οποία μια συναλλαγματική υπο προθεσμία καθίσταται πληρωτέα.

MFA = Πολυεθνική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων χωρών στο πλαίσιο της GATT

MIP = Ναυτασφαλιστήριο

M/V = Πλοίο με μηχανές Ντίζελ Εσωτερικής Καύσεως

MTO (Multimodal transport operation) = Εργολάβος συνδυασμένης μεταφοράς

NCV = Δείγματα χωρίς εμπορική Αξία

Null and Void = Άκυρος και Ανίσχυρος

Negotiation (Διαπραγμάτευση) = Η Αγορά συναλλαγματικής ή φορτωτικών εγγράφων από μια τράπεζα με δικαίωμα προσφυγής στον δικαιούχο σε περίπτωση πληρωμής.

Negotiating Bank (Διαπραγματευόμενη Τράπεζα) = Η τράπεζα η οποία διαπραγματεύεται μια ενέγγυα πίστωση. Μπορεί να είναι μια τράπεζα η οποία ορίζεται από την εκδότρια τράπεζα ή οποιονδήποτε άλλον δικαιούχο της πίστωσης.

NIMEXE = Ονοματολογία των εμπορευμάτων για τις διεθνείς εμπορικές στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εμπορικές στατιστικές μεταξύ των κρατών Μελών

Onus = Βάρος Ευθύνη

Outsider = Μεταφορέας εκτός διάσκεψης

Overcharge = ¨Έκτακτη επιπρόσθετη δαπάνη

Overheads = Υπερωρίες

OGEL = Ελεύθερο εμπορικό καθεστώς εξαγωγών

OJ = Επίσημη Εφημερίδα. Μια ημερήσια έκδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρεις σειρές C, L , και S στην οποία δημοσιεύονται προτάσεις , οδηγίες κανονισμοί και διαγωνισμοί.

Open Cover (Ανοιχτή κάλυψη) = Μια συμφωνία ασφάλισης φορτίου η οποία καλύπτει όλες τις αποστολές του ασφαλιζόμενου για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο  υποκείμενη σε μια ρήτρα ακύρωσης και σε ένα όριο μέχρι του ασφαλιζόμενου ποσού σε οποιοδήποτε πλοίο.

Opener = Το πρόσωπο, συνήθως ο αγοραστής για λογαριασμό του οποίου ανοίγεται μία ενέγγυα πίστωση.

OPR = Outward Processing Relief

Parity = Συναλλαγματική Ισοτιμία

Pay Load = Ωφέλιμο Φορτίο

Payee = Κομιστής Συναλλαγματικής

Pick up and delivery (P & D) = Παραλαβή και παράδοση

Plaintiff = Ενάγων
 

[1] Οριστικές , Αμετάκλητες

 Ευρετήριο Όρων Εισαγωγών Εξαγωγών
Rigth Click on Icon and then select "Save Target as...."

Μεταφορά στο WEB : Αλέξανδρος Ι Κουρτέσης -  Εκτελωνιστής

 

 

 

 

[ Exporters Dictionary ] ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ] EUR1 ] Certificate of Origin ] ATR1 ] CARNET TIR ] Certificate T5 ] CMR ] T2L ] Π.Φυτοϋγείας Phytosanitary ]

Send mail to info@ektelonismos.com , kourtesisa@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - CUSTOM BROKER AGENCY , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ
CONTACT US A.Kourtesis
Telef:Mobil: 6977-636709, 210-4005657 -210-4005656 Last modified: 05-Μαρ-2023