Home Site Map

ΧΡΗΣΤΙΚΑΕκτελωνισμοί απο Πτυχιούχους Εκτελωνιστές

                    

     
 

Up
ΤΟ BLOGG ΜΑΣ
Our Office via Google Map
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΤηλεφωνήστε
ή
Γράψτε μας

Βρίσκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά
τσαμαδού 38

Α.Κ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο.Ε

Αλέξανδρος Κουρτέσης

Τηλέφωνα:
Mobil:6977-636709  
        210-4005657
        210-4005656

                
info@ektelonismos.com
kourtesisa@hotmail.com 


Μεταφορές

 

 Τελευταία ανανέωση    05/03/2023   

GEOGRAPHICAL POSITION

The port of Piraeus is located on the E central Greece, in Attica, on the Saronic Gulf; part of Greater Athens. It is the port of Athens and the

 chief port in Greece. A commercial center, Piraeus has shipyards and industries that manufacture chemicals, textiles, and machinery.

Latitude: 37° 57' N Longitude: 23° 38' E
Time zone: Greenwich
+ 2 UNCTAD
Locode: GR PIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      Εισαγωγές μπορεί να κάνει κάθε άτομο ή εταιρεία που έχει EORI & Α.Φ.Μ., στην Ελλάδα ή στην ΕΕ .
 

           Απαραίτητα έγγραφα στον Εκτελωνισμό :

1) Τιμολόγιο από τον οίκο εξωτερικού με την περιγραφή του εμπορεύματος αναλυτικά , τιμή μονάδας και σύνολο στο ξένο νόμισμα.
2)  Κιβωτολόγιο ή ζυγολόγιο
3) Φορτωτική (CMR ή BILL OF LADING)
4) Διατακτική (Τίτλος Κυριότητας του εμπορεύματος).
5) Πιστοποιητικά EUR1,FORMA, ATR1, ή Certificate of ORIGIN (Πιστοποιητικό Καταγωγής)
     κατά περίπτωση και εφόσον προβλέπονται.
6) Έγκριση εισαγωγής όπου και εάν χρειάζονται για κάποιες
     κατηγορίες εμπορευμάτων.

TOP

              Για να κάνει κάποιος εξαγωγή (εκτελωνισμό ) πρέπει να προσκομίσει τα εξής έγγραφα:


1) Τιμολόγιο εξαγωγής- Invoice (αθεώρητο από την εφορία ή θεωρημένο χωρίς  όμως το Φ.Π.Α.)
2) Κιβωτολόγιο (Packing List)
3) Πληροφορίες για εγγραφή στο ειδικό μητρώο εξαγωγών.
4) Δελτίο αποστολής θεωρημένο με παραλήπτη τον πελάτη του εξωτερικού
     και τόπο παράδοσης το τελωνείο εξαγωγής.
5)
Καταργήθηκε η εγγραφή στο μητρώο εξαγωγέων για τις διαδικασίες εξαγωγής.Από (03/12/12)
6) Πιστοποιητικό καταγωγής  - Certificate of Origin (όπου απαιτείται )

7) EORI No , ή ΑΦΜ σε Ελλάδα ή Ευρ. Ένωση
8)
Η ποιό πάνω διαδικασία απαιτεί και την υποβολή από τον εξαγωγέα
Ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης προς τον εκτελωνιστή μέσω του TAXIS NET.
Εδώ το σχετικό Link με τις οδηγίες.   Η έντυπη εξουσιοδότηση προς το παρόν δεν καταργείτε  

Ηλεκτρονικά πλέον η κατάθεση διασαφήσεων εξαγωγής.   
Από 3/04/2012 η κατάθεση διασαφήσεων εξαγωγής γίνεται πλέον ηλεκτρονικά από τους
 εκτελωνιστές μέσω του icisnet . Ό έλεγχος των εγγράφων καθώς και του εμπορεύματος
γίνεται όπως πάντα από το τελωνείο.
 

   TOP

Για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγών Ν.Δ 3999/59 και Ν.936/79

!!Από (03/12/12) Καταργήθηκε η εγγραφή στο μητρώο εξαγωγέων για τις διαδικασίες εξαγωγής.

1. Αίτηση. (δίνεται από την Υπηρεσία).
2. Γραμμάτιο είσπραξης ή παράβολο Δημοσίου ταμείου 14,673 Ευρώ.     (Απόφαση Υπουργείου Εμπορίου Ε4/2438/28.4.88).
3. Συστατική επιστολή Τράπεζας, σχετικά με την οικονομική επιφάνια και την     εμπορική δραστηριότητα για την δυνατότητα πραγμάτωσης εξαγωγών.
4. Έντυπο με τα στοιχεία των εκπροσώπων. (Δίνεται από την Υπηρεσία).
5. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως. (Από το Πρωτοδικείο  τμήμα Πτωχεύσεων ).

Σημειώνεται ότι τόσο το πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως, όσο και το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, απαιτούνται:

Στις ατομικές επιχειρήσεις για το φυσικό πρόσωπο.
Στις Ο.Ε. και Ε.Ε. για όλους τους ομόρρυθμους εταίρους και για την εταιρία.
Στις Ε.Π.Ε. για τον διαχειριστή και για την εταιρία.
Στις Α.Ε. για τον πρόεδρο του Δ.Σ., τους Διευθυντές και  Εντεταλμένους Συμβούλους και για την εταιρία και για όσους  δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους.
Επίσης στις Α.Ε να προσκομίζεται το ΦΕΚ ή το πρακτικό του τελευταίου Δ.Σ. της Εταιρίας και στις Ε.Π.Ε. το ΦΕΚ με τον ή τους Διαχειριστές (σε φωτοτυπία)

TOP

Ποινές Ανακριβούς δήλωσης , Άρθρο 42 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

«1. Σε κάθε περίπτωση που υπολογιστούν δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις κατώτερες ή ανώτερες των πράγματι αναλογουσών και διαπιστωθεί ότι αυτό οφείλεται στην ανακρίβεια εγγραφών και δηλωθέντων στοιχείων επί των τελωνειακών παραστατικών, επιβάλλεται, αντίστοιχα, ποινή ανακριβούς δήλωσης υπολογιζόμενη σε ποσοστό

  • δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της επιπλέον διαφοράς και σε ποσοστό

  • πέντε τοις εκατό (5%) επί της επί έλαττον διαφοράς του ποσού από δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, που οφείλονται για τα εμπορεύματα που τίθενται σε ανάλωση, ελεύθερη κυκλοφορία ή οποιοδήποτε άλλο ανασταλτικό καθεστώς.

  • Το ύψος της ποινής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το οριζόμενο στην επόμενη παράγραφο.

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση ανακριβών στοιχείων και εγγραφών επί τελωνειακών παραστατικών, ανεξαρτήτως καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης και της εξαγωγής, που δεν επηρεάζουν τον προσδιορισμό των πράγματι οφειλόμενων επιβαρύνσεων,

  • επιβάλλεται ποινή ανακριβούς δήλωσης ποσού εκατό (100) ευρώ ανά παραστατικό.

3. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται και κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο των τελωνειακών παραστατικών.»

 

TOP

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΠΛΕΣ

Εάν το βάρος του κάθε κόλλου ξεπερνά τα 50 Kg , τότε διαιρούμε το συνολικό βάρος του εμπορεύματος με το 50 και ευρίσκουμε τα κόλλα που θα χρεώσουμε
Π.Χ  5 κολλα 1000 kg
1000: 50 = 20 κολλα x 0,4 € Το κόλλο την ημέρα 

ΔΕΚΑΠΛΕΣ
4 € Το κόλλο την ημέρα

ΥΠΑΙΘΡΟΥ  ΑΠΛΕΣ
0,2 € Το κόλλο την ημέρα

ΔΕΚΑΠΛΕΣ
2 € Το κόλλο την Ημέρα 

Από το προκύπτον ποσό θα αφαιρεθούν τα δικαιώματα που εισέπραξε ο ΟΛΠ δια το χρονικό διάστημα που χρεώνονται οι υπερημερίες , και αφού το βεβαίωση ο (ΟΛΠ) στο σώμα της διασάφησης. Επιπροσθέτως  με βάση την διαταγή ...................... θα πληρωθεί το ¼  των βεβαιωθέντων

 

©Επιμέλεια Αλέξανδρος Κουρτέσης Εκτελωνιστής
                                                                                                                                                           
TOP

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -IMPORTS ] ΕΞΑΓΩΓΕΣ-EXPORTS ] HELP DESK- ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΩΝ ] ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -TRANSPORT ] ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ] ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ] [ ΧΡΗΣΤΙΚΑ ] EORI Number ]

Send mail to info@ektelonismos.com , kourtesisa@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - CUSTOM BROKER AGENCY , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ , ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ
CONTACT US A.Kourtesis
Telef:Mobil: 6977-636709, 210-4005657 -210-4005656 Last modified: 05-Μαρ-2023